Vedtægter

 

Vedtægter for Dansk Selskab for Komplementær Medicin

1. Navn

1.1 Selskabets navn er: Dansk Selskab for Komplementær Medicin, forkortet DSKM. Selskabets engelske navn er: Danish Society for Complementary Medicine. DSKM er en uafhængig og almennyttig forening. DSKM omtales i det følgende som “Selskabet”.

2. Formål

2.1 Selskabet er et forum for udveksling af forskningsresultater, erfaring, praksis, viden og synspunkter indenfor komplementær medicin med det formål at udvide vores forståelse, indsigt og behandlingsmuligheder udover de etablerede samt belyse kompleksiteten i begrebet "sundhed". Selskabets område spænder fra basale mekanistiske undersøgelser til information om - og diskussion af - kliniske anvendelser, herunder at tilskynde til gennemførelse af kliniske studier af og koordinere publicering af studier indenfor komplementær medicin.

2.2 At bygge bro mellem det etablerede behandlersystem og behandlere, som arbejder ud fra andre paradigmer end det til enhver tid gældende.

2.3 At deltage i råd og nævn, der har betydning for den fremtidige udvikling indenfor komplementær medicin i Danmark.

2.4 Selskabets formål søges blandt andet opfyldt ved afholdelse af møder, workshops, konferencer m.m., enten selvstændigt eller i samarbejde med andre videnskabelige selskaber, uddannelsesinstitutioner, firmaer m.m.

3. Medlemskab

3.1 Som medlemmer kan optages enhver, der vil arbejde for selskabets formål, herunder læger og andre akademikere samt autoriseret sundhedspersonale og komplementære og alternative behandlere.

3.2 Udmeldelse af Selskabet skal ske via e-post til bestyrelsen og træder i kraft ved regnskabsårets udløb. Ved udmeldelse refunderes indbetalt kontingent ikke.

3.3 Hvis et medlem overtræder Selskabets vedtægter eller modarbejder dets arbejde, kan bestyrelsen vælge at ekskludere medlemmet. En eksklusion skal godkendes af den nærmest følgende generalforsamling, jvf. § 6.8.

4. Selskabets Ledelse

4.1 Selskabet ledes af en bestyrelse bestående af mindst 5 og højst 7 medlemmer. Medlemmer af bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen og kan genvælges. Bestyrelsen kan supplere sig selv i tilfælde af forfald, og nye medlemmer, som skal være medlemmer af selskabet, godkendes af den nærmest følgende generalforsamling.

4.2 Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer.

4.3 Selskabet tegnes af formand eller næstformand samt ét af de andre bestyrelsesmedlemmer.

4.4 Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden.

5. Regnskab og kontingent

5.1 Selskabets regnskabsår følger kalenderåret, dvs. fra 1. januar til 31. december.

5.2 Selskabets årlige regnskab revideres af en regnskabskyndig uden for bestyrelsen. Det reviderede regnskab skal godkendes af generalforsamlingen.

5.3 Det årlige medlemskontingent fastsættes af generalforsamlingen. Studerende betaler reduceret kontingent.

6. Generalforsamling

6.1 Generalforsamlingen er Selskabets højeste myndighed.

6.2 Den årlige, ordinære generalforsamling i Selskabet afholdes senest 1. maj. Den ordinære generalforsamling i Selskabet annonceres ved e-post overfor Selskabets medlemmer senest fire uger før afholdelse. Kun forslag, stillet via e-post af bestyrelsen eller indsendt skriftligt af et eller flere medlemmer til bestyrelsen senest to uger før generalforsamlingens afholdelse, kan behandles på den ordinære generalforsamling.

6.3 Generalforsamlingen afholdes online eller som kombination af fysisk fremmøde med mulighed for online deltagelse.

6.4 Endelig dagsorden for den ordinære generalforsamling annonceres ved e-post overfor Selskabets medlemmer senest otte dage før afholdelsen.

6.5 Dagsorden ved den årlige ordinære generalforsamling indeholder som minimum følgende punkter:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning om Selskabets virke i det forløbne år
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse af generalforsamlingen
4. Valg af regnskabskyndig person til varetagelse af revision af kommende års regnskab
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
6. Indkomne forslag
7. Eventuelt

6.6 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst fem procent af medlemmerne (dog mindst 10 medlemmer) finder det hensigtsmæssigt. Medlemmernes anmodning om afholdelse af en ekstraordinær generalforsamling skal ske ved e-post til bestyrelsen, med angivelse af, hvilken ekstraordinær sag der ønskes behandlet. En ekstraordinær generalforsamling afholdes senest fem uger efter anmodning herom og indkaldes senest 2 uger før afholdelse.

6.7 Ethvert medlem, der har betalt kontingent, har én stemme ved en generalforsamling. Ethvert medlem, der ikke selv er til stede på en generalforsamling, har mulighed for at afgive sin stemme via skriftlig fuldmagt givet til et andet medlem. Fuldmagter skal sendes til bestyrelsen via e-post senest 3 dage før generalforsamlingen.

6.8 De på generalforsamlingen behandlede emner afgøres ved simpel stemmeflerhed blandt de på generalforsamlingen afgivne stemmer. Forslag om vedtægtsændring, eksklusion af medlemmer eller andre afgørende anliggender kræver dog, at beslutningen vedtages med mindst 2/3 af de på generalforsamlingen afgivne stemmer. For så vidt angår opløsning af Selskabet m.v. henvises til § 7.

7. Selskabets opløsning

7.1 Beslutning om Selskabets opløsning, og beslutning om at overdrage hele eller væsentlige dele af Selskabets aktiviteter til andre, kræver vedtagelse på en generalforsamling med samme majoritet, som er gældende for vedtægtsændringer foruden, at forslaget herefter udsendes til Selskabets medlemmer til skriftlig afstemning via e-post, og at det her opnår vedtagelse af mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

7.2 I tilfælde af Selskabets opløsning skal en eventuel formue, efter afståelse af eventuel gæld, efter bestyrelsens nærmere bestemmelse anvendes i overensstemmelse med Selskabets formål.

Vedtaget på den stiftende generalforsamling afholdt online med 26 deltagere, den 25. maj 2023